แผนแม่บทห้องสมุดทหาร

พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานห้องสมุดทหาร ในทิศทางเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม

กระทรวงกลาโหม

มีกองทัพชั้นนํา มีบทบาทสําคัญในด้านความมั่นคงของรัฐ และส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาค

เว็บไซต์

แหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล
เพื่อให้กระทรวงกลาโหมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการทหาร และเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่นๆ


ห้องสมุดดิจิตอล
(Digital Library)

ค้นหาทรัพยากร
(Military-Library)

ค้นหาห้องสมุดทหาร
(ทำเนียบนาม)