จำนวนทรัพยากรห้องสมุดทหาร
(ทำเนียบนามห้องสมุดทหาร ปี 2555)

1048553

ทรัพยากรทั้งหมด

50262

ระบบสหบรรณานุกรมห้องสมุดทหาร (Mil-lib)

ห้องสมุดทหารใกล้คุณ