ภาพกิจกรรมห้องสมุดทหาร ประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมห้องสมุดทหาร (Mil-lib Version 4)
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๓๐-๑๗๐๐
ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (๑)

ภาพกิจกรรมห้องสมุดทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561

การประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการห้องสมุดทหาร (ครั้งที่ 2/2561)

เรื่อง การจัดทำทำเนียบนามห้องสมุดทหารออนไลน์
วันที่ ๑๗ – ๑๘ พ.ค.๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ จ.กาญจนบุรี