รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมห้องสมุดทหาร (Mil-lib Version 4)
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๓๐-๑๗๐๐
ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (๑)